Flat Vs. Hierarchiczna struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna to metoda stosowana przez organizację w celu wyznaczenia linii komunikacji, polityk, uprawnień i obowiązków. Określa zakres i charakter upowszechniania przywództwa w organizacji, a także metodę przepływu informacji. Organizacje zwykle dostosowują strukturę płaską lub hierarchiczną.

Płaska struktura organizacyjna

Organizacja płaska odnosi się do struktury organizacyjnej z kilkoma poziomami zarządzania między kierownictwem a pracownikami na poziomie lub bez. Organizacja płaska w mniejszym stopniu nadzoruje pracowników, jednocześnie promując ich większe zaangażowanie w proces decyzyjny.

Zalety konstrukcji płaskiej

 • Podnosi poziom odpowiedzialności pracowników w organizacji.

 • Usuwa zbędne warstwy zarządzania oraz poprawia koordynację i szybkość komunikacji między pracownikami.

 • Mniejsza liczba szczebli kierownictwa zachęca pracowników do łatwiejszego podejmowania decyzji.

 • Eliminacja pensji średniego kierownictwa zmniejsza koszty budżetowe organizacji.

Wady konstrukcji płaskiej

 • Pracownikom często brakuje konkretnego szefa, któremu mogą podlegać, co powoduje zamieszanie i możliwe walki o władzę wśród kierownictwa.

 • Płaskie organizacje mają tendencję do produkowania wielu ogólnych, ale żadnych specjalistów. Konkretna funkcja zawodowa pracowników może nie być jasna.

 • Płaska struktura może ograniczyć długoterminowy rozwój organizacji; kierownictwo może zdecydować się na nowe możliwości, starając się utrzymać strukturę.

 • Większe organizacje mają trudności z adaptacją płaskiej struktury, chyba że firma podzieli się na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu jednostki.

Hierarchiczna struktura organizacyjna

Hierarchiczna organizacja ma układ piramidy. Każdy pracownik w organizacji, poza jednym, zwykle prezesem, podlega komuś innemu w organizacji. Układ składa się z wielu podmiotów, które schodzą do podstawy pracowników na poziomie personelu, którzy siedzą na dole piramidy.

Zalety struktury hierarchicznej

 • Pracownicy uznają określone poziomy przywództwa w organizacji; autorytet i poziomy odpowiedzialności są oczywiste.

 • Możliwość awansu motywuje pracowników do dobrych wyników.

 • Struktury hierarchiczne promują rozwój pracowników jako specjalistów. Pracownicy mogą zawęzić zakres swoich zainteresowań i stać się ekspertami w określonych funkcjach.

 • Pracownicy stają się lojalni wobec swoich działów i dbają o dobro swojego obszaru.

Wady struktury hierarchicznej

 • Komunikacja między różnymi działami jest zwykle mniej skuteczna niż w płaskich organizacjach.

 • Rywalizacja między działami może zaognić się, gdy każdy dział podejmuje decyzje, które przynoszą korzyści jego własnym interesom, a nie całej organizacji.

 • Zwiększona biurokracja często ogranicza szybkość zmian w organizacji. Odpowiedź klientom może zająć więcej czasu.

 • Wynagrodzenia na wielu poziomach zarządzania zwiększają koszty organizacji.