Jak otworzyć plik INDD w programie Photoshop

Chociaż Photoshop nie otwiera bezpośrednio plików projektów InDesign, oba programy są ze sobą ściśle powiązane. Oba są częścią pakietu Adobe Creative Suite 6, więc programy mają wspólne formaty plików. InDesign eksportuje pliki INDD jako pliki PDF, które program Photoshop otwiera i importuje. Nie można używać plików PDF do edycji warstw INDD, ale program Photoshop może edytować ogólne pliki za pomocą własnych narzędzi. Photoshop może dodawać notatki do układu InDesign, obracać lub przycinać dokument i konfigurować właściwości obrazu dokumentu.

1

Kliknij dwukrotnie projekt INDD, aby otworzyć go w programie InDesign.

2

Kliknij „Plik” i „Eksportuj”, aby otworzyć okno dialogowe Eksportuj.

3

Kliknij „Adobe PDF (interaktywny)” w rozwijanym polu „Zapisz jako typ”, a następnie kliknij „Eksportuj”, aby otworzyć okno dialogowe „Eksportuj do interaktywnego pliku PDF”.

4

Kliknij „Eksportuj”, aby wyeksportować plik INDD jako PDF.

5

Przejdź do pliku w systemie Windows. Kliknij go prawym przyciskiem myszy, kliknij „Otwórz za pomocą”, a następnie kliknij „Adobe Photoshop”, aby otworzyć plik w programie Photoshop.